Trang chủ » Dịch vụ » Căn cứ pháp lý để lập ĐTM

Căn cứ pháp lý để lập ĐTM

CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẤP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. Văn bản pháp luật để thực hiện đánh giá tác động môi trường

 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015;
 • Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015;
 • Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015;
 • Luật đầu tư số 67/2014/QH13 của Quốc hội Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015;
 • Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2014;
 • Luật Tài nguyên nước đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013;
 • Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi bổ sung số 40/2013/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 23/11/2013;
 • Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 được Quốc hội ban hành ngày 29/6/2001;
 • Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/1016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;
 • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính Phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
 • Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
 • Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
 • Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
 • Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
 • Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
 • Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về về việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
 • Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Thông tư số 36/2015/BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;
 • Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
 • Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;
 • Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17/8/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị;
 • Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng khi thực hiện ĐTM:

 • QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
 • QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Gía trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.
 • QCVN 27:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc.
 • QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
 • QCVN 03-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.
 • QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung
 • QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngư ng chất thải nguy hại đối với bùn từ quá trình xử lý nước thải.
 • QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ
 • QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung
 • QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngư ng chất thải   nguy hại.
 • QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
 • QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
 • Quyết định số 3733/2002/QĐ – BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và  công trình – Yêu cầu cho thiết kế.
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 – Tiêu chuẩn thiết kế – Cấp nước bên
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4519:1998 – Hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình – Quy phạm thi công và nghiệm
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7336:2003 quy định về các yêu cầu đối với thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt (sprinkler).
 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 309:2004 – Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu
 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • QCXDVN 01:2008/BXD:Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng.
đánh giá tác động môi trường
đánh giá tác động môi trường