Trang chủ » Tin tức sự kiện » Thông tư 26/2015/TT-BTNMT hướng dẫn lập đề án môi trường chi tiết

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT hướng dẫn lập đề án môi trường chi tiết

Ngày 28 tháng 5 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTNMT hướng dẫn lập đề án môi trường chi tiết, quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và việc lập, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

de-an-bao-ve-moi-truong-svn

Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết như sau:

 1. Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
 2. Bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
 3. Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.

 

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường thì phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Hồ sơ đề nghị đăng ký đề án đơn giản như sau:

 1. Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT;
 2. Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định như sau:
 3. a) Cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1
 4. a) Bban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT;
 5. b) Cơ sở đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường thì phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Hồ sơ đề nghị đăng ký đề án đơn giản như sau:
  1. Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT;
  2. Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định như sau:
  3. a) Cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT;
  4. b) Cơ sở đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

Nguồn: moitruongsvn

Rate this post